วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมโครงการ เครือข่ายพัฒนางานและพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)


ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดโครงการ เครือข่ายพัฒนางานและพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) เพื่อให้บุคลากรครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถนำเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่ใน Socail Media มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษราชบุรี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรครู จำนวน 50 คน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือออนไลน์ที่ทันสมัยและทรงพลังในยุคนี้อย่างหลากหลายที่จะให้เกิด เครือข่ายพัฒนางานและพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)และสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไร้ขอบเขต ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เอกสารการสมัคร

ไม่มีความคิดเห็น: