วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (inspiring science)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (inspiring science) ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2555  ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ผู้เข้าอบรมคือครูวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขยายโอกาศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน 29 โรง  โดยมี นายอำนาจ  งามยิ่งยวด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน  ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: