วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อบรมTeacher’s Kit

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 อบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา(Teacher’s Kit) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษาชั้น ป.1-3 เป็นการพัฒนาเทคนิคการสอน มีผู้เข้ารับการอบรม 182คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค. 55 ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: