วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประชุมคณะวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)


ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มียุทธศาสตร์การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ  ในการเข้าถึงทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ซึ่งสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ที่มีแหล่งข้อมูลที่เป็นหนังสืออิเลกทรอนิกส์    (E-book) โดยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในแผนงานการขยายโอกาสทางการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรอบรมคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) จึงได้ประชุมคณะวิทยากรแกนนำ เพื่อทำการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ห้อง 2 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: