วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การอบรมปฏิบัติการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) 3-19 กันยายน 2555

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการตามหลักสูตรการอบรมให้แก่ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ของโรงเรียนในสังกัดสพป.รบ.1 จำนวน  181  โรงเรียน   และสังกัดอื่น ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด  สช., ตชด. ,อบจ., เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล  จำนวน           18  โรงเรียน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์อันเป็นการเติมปัญญาด้วย ICT ให้แก่ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 6 รุ่น ๆละ 2 วัน ระหว่าง วันที่ 3-19 กันยายน 2555 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแสงตะวัน โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี  ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 1 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 2 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 3 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 4 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 5 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 6

ไม่มีความคิดเห็น: