วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ผู้อำนวยการโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการตามหลักสูตรการอบรมให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพป.รบ.1จำนวน181โรงเรียนและสังกัดอื่น ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด  สช.,ตชด.,อบจ.,เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล  จำนวน 18 โรงเรียน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์อันเป็นการเติมปัญญาด้วย ICT  จำนวน 2รุ่น ๆละ 1 วัน ระหว่าง วันที่ 25-26 กันยายน 2555 เวลา 8.30– 6.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรชมพู่ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี  ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น: