วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

นิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 สมศ.

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1โดยศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา ศน.พันธ์ประภา พูนสินและศน.นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ได้ไปนิเทศ โรงเรียนวัดปากช่อง โรงเรียนบ้านห้วยยาง และโรงเรียนห้วยท่าช้าง  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 สมศ. อ่านรายละเอียด

ไม่มีความคิดเห็น: