วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การปฐมนิเทศและเสวนาโครงการครูสอนดี

   สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สนับสนุนทุนแก่ครูสอนดีที่สอนเด็กด้อยโอกาศ  และจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิประจำพื้นที่ติดตามสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้รับทุนครูสอนดี   ให้สมารถพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส  และเพื่อปฐมนิเทศแนวทางการดำเนินงานโครงการ/เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เกี่ยวข้องในการนี้ นางสาวกาญจนา เจิดสกุลผู้รับทุนครูสอนดี และคณะทำงานโครงการที่ได้รับทุน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนบ้านชัฏเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: