วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษา


ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มียุทธศาสตร์การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ  ในการเข้าถึงทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษา โดย นายประชุม แรงกสิกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  เป็นวิทยากร  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: