วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

ประชุมการเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เครือข่ายที่ 6ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6 จัดการประชุมการเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)วันที่ 18  มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมทองอุไร  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: