วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่๖และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ปีการศึกษา๒๕๕๕ ระดับสนามสอบศูนย์เครือข่ายที่๓

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับสนามสอบศูนย์เครือข่ายที่ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ Download คำสั่ง O-NET เครือข่าย 3

ไม่มีความคิดเห็น: