วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

การประเมินคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล

การประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณธรรมนำวิชาการ เป็นเด็กดีเป็นศักดิ์เป็นศรีของตำบล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีภูมิคุ้มกันตนเองเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน ส่วนผู้บริหารและครูเป็ นตัวอย่างคนดีมีศีล 5 มีธรรมข้อวัตรปฏิบัติทั้งกายวาจา ใจ เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมเครือข่ายบ้าน วัด/มัสยิด โรงเรียน (บวร/บรม) เข้าด้วยกัน ในปีงบประมาณ 2556  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดกิจกรรมการประเมินคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลให้เกิดความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดยได้ประเมินโรงเรียนในโครงการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ดังนี้ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2(บ้านบ่อหวี) โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2 โรงเรียนบ้านเบิกไพร โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง โรงเรียนมหาราช7 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ) โรงเรียนวัดเวียงทุน(นิลศรีวิทยา) โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)

ไม่มีความคิดเห็น: