วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  การอบรมมี 3 รุ่น ดังนี้ รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2556  ผู้เข้าอบรม 71 คน  รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2556 ผู้เข้าอบรม 72 คน  รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2556 ผู้เข้าอบรม 71 คน  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักกระบวนการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ   โดยมี นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์  ดำเนินการอบรมและให้ความรู้ รวมทั้งอำนวยความสะดวกวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรมครั้งนี้…ภาพกิจกรรม   

1 ความคิดเห็น:

chay กล่าวว่า...

เป็นประโยชน์มาก ขอบคุณนะครับ