วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

อบรมการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา(Teacher’s Kit)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1 จัดอบรมการใช้สื่อการสอนภาษาัอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา(Teacher’s Kit)ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2556 ณ อาคารสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.1-3 สังกัด สพป.ราชบุรีเขต1โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 182 คน โดยใช้วิทยากรแกนนำที่เป็นคุณครูในสังกัดและวิทยากรในเขตพื้นที่ฯ รวมจำนวน 5 คน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1 เป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 9.00 น. ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความเข้าใจ พัฒนาเทคนิคในการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Teacher’s Kit)ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา...รูปภาพ  ไพรัช /ภาพ/ข่าว

ไม่มีความคิดเห็น: