วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

ประชุมปฏิบัติการสร้างบทเรียนบนTABLET


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดประชุมปฏิบัติการโครงการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) และสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน  1.หลักสูตรการสร้างสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน วันที่ 22-23 เมษายน 2556  2.หลักสูตรการสร้างบทเรียนบนTablet รุ่นที่ 1 วันที่ 24-25 เมษายน 2556  3.หลักสูตรการสร้างบทเรียนบนTablet รุ่นที่ 2  วันที่ 29-30 เมษายน 2556  4.หลักสูตรการสร้างบทเรียนบนTablet รุ่นที่ 3       วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30 -16.30 ณ  ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1 ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2 ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 3 ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 4 


ไม่มีความคิดเห็น: