วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประชุมเตรียมรับการประเมินและการเขียนแบบประเมินหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการโครงการอบรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2556  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 57 โรงเรียน   ประชุมในวันที่ 3  พฤษภาคม  2556  เวลา  13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ( สปจ.ราชบุรีเดิม)

ไม่มีความคิดเห็น: