วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีด.รบ.1 มีนโยบาย และมาตรการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประสบผลสำเร็จ เห็นสมควรจัดอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนครูผู้สอนของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โรงเรียนแรกของเขตพื้นที่ในระดับ ชั้น ป.6 และ ม.3 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมลีลาวดี

ไม่มีความคิดเห็น: