วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กรอกข้อมูลพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement)

แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.รบ.1 กรอกข้อมูลพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement)  คลิก แบบกรอกข้อมูลพัฒนาครูฯ 

ไม่มีความคิดเห็น: