วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โครงการประชุมปฏิบัติการครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการตามหลักสูตรการอบรมให้แก่ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และครูคอมพิวเตอร์หรือครูผู้รับผิดชอบด้านคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสพป.รบ.1 จำนวน 181 โรงเรียน และสังกัดอื่น ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด สช , ตชด ,อบจ, เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล อีกจำนวน 18 โรงเรียน รวมผู้เข้ารับการอบรม คือครูคอมพิวเตอร์ประจำโรงเรียน จำนวน 200 คน ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 270 คน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์อันเป็นการเติมปัญญาด้วย ICT จำนวน 5 รุ่น อบรมตามหลักสูตร รุ่นละ 2 วัน เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดีสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกโรงเรียน อบรมตามหลักสูตร รุ่นละ 2 วัน รุ่น 1 วันที่  1-2  สิงหาคม  2556  รุ่น 2 วันที่  5-6  สิงหาคม  2556  รุ่น 3 วันที่  7-8  สิงหาคม  2556  สำหรับครูคอมพิวเตอร์หรือครูผู้รับผิดชอบด้านคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียน อบรมหลักสูตรรุ่นละ 1 วัน  รุ่น 1 วันที่  9  สิงหาคม 2556  รุ่น 2 วันที่  13 สิงหาคม 2556 ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5

ไม่มีความคิดเห็น: