วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2556 (รุ่นที่ 4)


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนที่จะได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม รุ่นที่ 4 จำนวน 38 โรงเรียน  และโรงเรียนเอกชน 2 โรงเรียน รวม 40 โรงเรียน  โดยมี นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสามให้กับโรงเรียนดังกล่าว  จึงจัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมใน วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี. ภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น: