วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การติดตามของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ โดยนางบุปผา ประธานขวะวงษ์ ประธาน ค.ต.ป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้ดำเนินการสอบทานและติดตามโครงการสำคัญของรัฐบาล ได้มีมติสอบทานติดตามการดำเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพาของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อและโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: