วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร

ท่านรองอำนาจ  งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร  โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในระดับชั้นป.1 – ป.3 โรงเรียนละ 1 คน และคณะทำงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 195 คน กำหนดจัดการประชุมปฏิบัติการในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: