วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

นิเทศการสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน เพื่อใช้ในการศึกษาสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันเกี่ยวกับการอ่านของนักเรียน ในระดับระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกคนมีความสามารถในการออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับสูงขึ้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาราชบุรี เขต 1   จึงได้ดำเนินการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในวันที่ 19  กันยายน 2556    เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: