วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ,6

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครือข่ายโรงเรียนที่  5 ในวันที่ 19  กันยายน 2556    เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: