วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม”การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมให้ครูผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียนร่วมทุกโรงเรียนในสังกัด(๑๘๐ โรงเรียน) ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อชี้แจงการนำระบบการคัดกรองการตอบสนองต่อการเรียนรู้ (RtI) ไปใช้ในโรงเรียนและเกิดความเข้าใจตรงกัน  โดย ท่านรองฯ อำนาจ  งามยิ่งยวด เป็นประธานเปิดการอบรมในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ดูภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: