วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

โครงการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (inspiring sciences)


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (inspiring sciences) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และจัดสรรงบประมาณ 38,000 บาท ให้ สพป.รบ.1 จัดอบรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ให้สามารถใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ผ่านโปรแกรมการสอนในเว็บไวต์ www.inspriringscience.obec.go.th จึงเห็นควรจัดประชุมปฏิบัติการให้ครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 29 โรงเรียน จำนวน 45 คน ระหว่างวันที่ 4– 5 กันยายน 2556  ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนิช) ดูภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: