วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

นิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบ 3

คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ออกนิเทศโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก(สมศ.)รอบ 3 จำนวน 38 โรงเรียน เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: