วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ประชุมปฎิบัติการสถานศึกษาแบบอย่างสถานศึกษาพอเพียง

ประชุมปฏิบัติการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ปี 2555–2556 ระหว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: