วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556  ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2557  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าประชุม จำนวน 90 คน การประชุมครั้งนี้ดำเนินการโดยคณะศึกษานิเทศก์ฯ…ภาพกิจกรรม ดวงตา/ข่าว/สมบัติ/ถ่ายภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: