วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชุมการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านชั้น ป.3 และ ป.6

เมื่อ วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2557 นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน การประชุม ประธานเครือข่ายฯ เรื่อง การตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านชั้น ป.3และ ป.6 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และอ่านออกเขียนได้ ภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น: