วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net

เมื่อวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ได้ดำเนินเนินการสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพกิจกรรมไม่มีความคิดเห็น: