วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประชุมคณะกรรมการการบริหารโรงเรียนโรงเรียนดีประจำตำบล

เมื่อวันที่่ 12 พฤษภาคม 2557 ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 ได้จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารโรงเรียนโรงเรียนดีประจำตำบล โดยนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การบริหารโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลให้บรรลุวัตถุประสงค์ และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: