วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558


เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา ในวันที่12 สิงหาคม2558 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอน้อมเกล้าฯ ถวายสดุดีแด่พระมิ่งแม่ของแผ่นดิน ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯมีความภาคภูมิใจและถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่ได้ริเริ่มในการจัดงานวันแม่แห่งชาติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
นับตั้งแต่วันที่ 12สิงหาคม2519โดยได้จัดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา40 ปี
ซึ่งการจัดงานวันแม่แห่งชาตินั้นได้รับการสนับสนุนจากหน ่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มบุคคลและประชาชนโดยทั่วไป ความสำคัญของการจัดงานวันแม่แห่งชาติที่นอกเหนือ จากการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร รวมทั้ง มุ่งที่จะรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของสถาบันครอบครัวไทย ที่มีบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรัก ความผูกพัน ความกตัญญู กตเวทีต่อบุพการีซึ่งเป็นสิ่งที่นานาอารยประเทศต่างชื่นชม และให้การยอมรับ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2558 สภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯขอเชิญชวนลูกทุกคนได้ร่วมแสดง ความกตัญญูกตเวทีเพื่อตอบแทนพระคุณของแม่ร่วมแสดงพลัง “รักแม่”โดยใช้ดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในรูปแบบต่างๆ ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้ ลูกทุกคนได้นำไปกราบแม่แสดงความกตัญญูกตเวทีความรัก และความเอื้ออาทรต ่อแม ่ เช ่นเดียวกับที่แม ่ให้ความรัก ความอบอุ่นและความห่วงใยกับลูกตลอดมา

ไม่มีความคิดเห็น: