วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การประชุมปฏิบัติการฯ DLIT

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train The Trainer จุดอบรมภาคกลาง รุ่นที่ 2 วันที่ 9-15 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลเป็น 2 โครงการต่อเนื่องกัน คือ DLTV และ DLIT ดำเนินการมาแล้ว 1 ภาคเรียน ซึ่งมีชื่อใหญ่ว่าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี (DL THAILAND) เป็นรูปแบบใช้การศึกษาทางไกลในการจัดการเรียนการสอนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรมทุกวิชา โดยใช้เทคโนโลยีสื่อนำคุณภาพไปถึงเป้าหมาย เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงสื่อทันสมัย มีชุมชนเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู คณะทำงาน และระดมทรัพยากรทางการศึกษา
               รูปแบบ
                1. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
                2. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี DLIT
                สองเรื่องนี้จะพูดควบคู่ไป
                                DLTV เป้าหมาย คือ โรงเรียนขนาดเล็ก
                                DLIT เป้าหมาย คือ โรงเรียนขนาดกลาง-ใหญ่
                แต่ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก-ใหญ่ สามารถใช้ได้ทั้ง 2 รูปแบบ
                คุณภาพ
                1. จะมุ่งพัฒนาคุณภาพ โดยปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็น Standard Based ด้านโครงสร้างการลดเพิ่ม 10 สาระ เพราะแบบเดิม เราทิ้งลูกหลานเป็นแรงงานไร้ฝีมือจำนวนหนึ่ง
                2. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้เดิม เนื้อหาแน่น กระบวนการไม่มี แต่ครูสอนตามเนื้อหา
                3. ปรับเปลี่ยนการวัดประเมินผล เป็น Formative assessment จะทำอย่างไร สอนไปกี่ตัวชี้วัดใน 1 เดือน ครูก็วัด คือ สอบเพื่อสอน (แต่ที่ผ่านมาเป็นการติวเพื่อสอบ)
                  4. ปรับการนิเทศ

ไม่มีความคิดเห็น: