วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

ข้อสอบการประชุมปฏิบัติการโครงการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติ

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
Download เอกสารข้อสอบภาษาไทย
Download เอกสารข้อสอบคณิตศาสตร์
Download เอกสารวิทยาศาตร์
Download เอกสารข้อสอบสังคมศึกษา
Download เอกสารข้อสอบภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Download เอกสารข้อสอบภาษาไทย
Download เอกสารคณิตศาสตร์ ชุดที่1 ชุดที่2 ชุดที่3 ชุดที่4
Download เอกสารข้อสอบวิทยาศาตร์
Download เอกสารข้อสอบสังคมศึกษา
Download เอกสารข้อสอบภาษาอังกฤษ

ไม่มีความคิดเห็น: