วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เยี่ยม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมบึง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าเยี่ยม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมบึง โดยมี ดร สาคร ช่วยดำรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอจอมบึง ครู กศน.ตำบลและครูอาสา ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการนิเทศ เป็นอย่างดี ภาพกิจกรรม 

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

นิเทศ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านโป่ง

วันที่ 24 เมษายน 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เข้านิเทศ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านโป่ง การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ของ กศนตำบลในอำภอบ้านโป่ง จำนวน 15 ตำบล โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติได้อย่างมี่ประสิทธิภาพ ขอขอบคุณ ผอ เสรี วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโป่ง ครู กศน.ตำบล 15 ตำบล ครูอาสาและบุคลากร ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการนิเทศ จนสำเร็จด้วยดี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมการรายผลการเทศ ติดตามและประเมินผล

วันที่ 23 เมษายน 2561 คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.ราชบุรี ประชุมการรายผลการเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

ร่วมบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายวิชาการ

ร่วมบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ในโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิตและด้านคุณธรรมจริยธรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงและสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เมื่อ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น.ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

แนวนโยบาย การจัดการศึกษาปฐมวัย

การประชุมสร้างความรู้ อนุบาล ๑ – ๒  ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ วันศุกร์ ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี อำเภอเมืองรบุรี จังหวัดราชบุรี โดย นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย และ ดร.ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย

เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและลงพื้น

กิจกรรมเสวนาวิชาการ OEC Day

กิจกรรมเสวนาวิชาการ OEC Day “การสานพลังพลังความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบริหารจัดการระบบข้อมูลสู่ความเป็นดิจิทัล” วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น “การสานพลังด้านความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการระบบข้อมูลสู่ความเป็นดิจิทัล”

การพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านเว็บไซต์

นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านเว็บไซต์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๕ -๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ดำเนินงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการขยายผล DLTV และ DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จำนวน ๑๘๐ คน ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการขยายผลการใช้ DltvและDlit ในระบบ OnlineและOfflineวันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ดำเนินงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการขยายผล DLTV และ DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จำนวน ๑๘๐ คน ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม 

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เข้าประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล ณ โรงเรียนมหาราช 7 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยประเมิน ด้านผู้เรียน ด้านครู ด้านผู้บริหาร ด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์เป็นประธานกรรมการ ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นคณะกรรมการการประเมิน โดยมี นายดุสิต สวัสดิภาพ ผู้อำนวยโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมมการประเมิน ดูภาพกิจกรรม