ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดราชบุรี

คลังความรู้ครูบอกต่อ>>>นางจงกลนี  ห่วงทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โทร 087-0738381
E-mail : jongkonn6392@gmail.com

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ National Standard for Early Childhood Care, Development and Education Thailand
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


"หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย : โรงเรียนนวัตกรรม ศธจ.ราชบุรี โดย สุกัญญา ศรีสาคร คลังภาพกิจกรรม พัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย : โรงเรียนผู้นำนวัตกรรม ศธจ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: