วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567

โครงการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงระหว่างสถาบันทางการศึกษา และลงนาม MOU

ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลและคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงระหว่างสถาบันทางการศึกษา และลงนาม MOU ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ห้องประชุมพวงชมพู โรงแรมจอมพลพาเลซ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี