Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

 

และเอกสารแผ่นพับ

ขอเชิญอบรม
"การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ(Coding) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแบบมีเหตุผลสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม" วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล จัดโดย ศธจ.นนทบุรีร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
ผ่าน FB มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
อเชิญอบรม
"
การจัดการเรียนรู้กับการสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานการวิจัยผ่าน PLC" วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. และ 14.00-17.00 น. จัดโดย อบจ.ชัยภูมิร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผ่าน FB มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ไม่มีความคิดเห็น: