วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การประชุมปฏิบัติการการนำเสนอรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย ปี 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1ได้จัดประชุมปฏิบัติการการนำเสนอรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)ระดับปฐมวัย ปี 2556 มีนายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและ ครูปฐมวัยเข้าร่วมประชุมนำเสนองาน เมื่อวันที่  4 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: