วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การอบรมเชิงปฎิบัติการ ICT รุ่นที่ 2


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดประชุมปฏิบัติการโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) รุ่นที่ 2 จำนวน 25 คน ในวันที่ 1,6 สิงหาคม 2555  เวลา 8.30 -16.30 น.  ณ  ห้องประชุมชั้น 7   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: