วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 25576 กลุ่มงานศึกษานิเทศก์ สพป.รบ.1 โดย นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2557 เพื่อ การเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ดูภาพกิจกรรมไม่มีความคิดเห็น: