วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์สอบย่อย

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  จะดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับท้องถิ่น  (Local Assesment)  ปีการศึกษา 2555 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ในวันที่ 26-27กุมภาพันธ์ 2556 โดยกำหนดให้จัดตั้งศูนย์สอบย่อยเพื่อดำเนินการ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์สอบย่อย เครือข่ายที่ 1  เครือข่ายที่ 2   เครือข่ายที่ 3เครือข่ายที่ 4  เครือข่ายที่ 5   เครือข่ายที่ 6  เครือข่ายที่ 7  เครือข่ายที่ 8  เครือข่ายที่  9

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำไมเครือข่ายที่ 8 ไม่มีครับ