วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2556

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้ดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และให้มีการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน  การสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (สถานศึกษาพอเพียง) ระหว่างปี 2554–2556 สำหรับปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ได้พิจารณาโรงเรียนพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 56 โรงเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินดังกล่าว จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2556     วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่จะรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงปี 2556 มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการและเพื่อให้ผู้บริหารและครูนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามวิถีชีวิตพอเพียง ในวันที่ 2 – 3 เมษายน  2556 ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: