วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

การจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (โรงเรียนขยายโอกาส)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (โรงเรียนขยายโอกาส) โดยมีนายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานและคณะวิทยากร ดร. พรพิมล ประสงค์พร และ ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และคณะทีมงานจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว   วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การบูรณาการความรู้และทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการกล้าแสดงออกและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนเมื่อวันที่ 30 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2556  รวมระยะเวลาในการจัดค่ายทั้งสิ้น 3  วัน ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: