วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

นิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบ 3 โรงเรียนบ้านหุบพริก,โรงเรียนวันครู 2503

เมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ออกนิเทศโรงเรียนบ้านหุบพริกและโรงเรียนวันครู 2503(บ้านหนองบัว)เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก(สมศ.)รอบ 3 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: