วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ เวปไซต์ www.curriculum51.net หรือ http://school.stabdb.com/ ภาคเรียนที่ 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จะเปิดให้รายงาน ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557


ไม่มีความคิดเห็น: