วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ Thai Children Cultural Talent (2012) Ratchaburi Primary Education Service Area 1 "เสริมสร้างการเรียนรู้ เปิดประตูสู่อาเซียน" Enhance learning to ASEAN approach ณ เวทีโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ได้เผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ที่ควรค่าต่อการพัฒนาการศึกษา การแสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพจากการจัดการเรียน การสอน ผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: