วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓


ร่าง  คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ที่       / ๒๕๕๖ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  Download เอกสาร

ไม่มีความคิดเห็น: