วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

ร่างคำสั่ง NT ปีการศึกษา ๒๕๕๕


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑  ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖         โดยกำหนดให้จัดตั้งศูนย์สอบย่อยเพื่อดำเนินการ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์สอบย่อย อ่านรายละเอียด

ไม่มีความคิดเห็น: